Čistenie a kalibrácia repky aerodynamickou čističkou / calibration of rapeseed- Inter AgroCleaning and calibration of rapeseed

Spoločnosť Inter Agro spol. s r.o. ako výhradný dovozca pre Slovensko predstavuje aerodynamické čističky – separátory na čistenie poľnohospodárskych plodín na princípe vlastnej váhy rady ISMIA. Tieto stroje sú novinkou určené na čistenie a kalibráciu (triedenie) zrna akýchkoľvek rastlinných kultúr prúdom vzduchu na základe mernej hmotnosti jadra – zrna.
Hlavný rozdiel medzi aerodynamickými separátormi a sitovými / bubnovými čističkami, spočíva v tom, že najskôr dochádza k triedeniu na základe hmotnosti a za druhé podľa veľkosti – objemu zrna. To je hlavná výhoda NAŠICH separátorov, pretože PODĽA rozdelenia hmotnosti na objemovo ťažké zrná, získame zdravé a energeticky silné jedince. Tieto zrná majú vysokú klíčivosť, energiu, nadmerný rast a v dôsledku toho aj vysokú výdajnosť.

Inter Agro spol. Ltd. as the sole importer for Slovakia, is the aerodynamic cleaners – Separators for cleaning of agricultural crops on the basis of ISMIA’s own weight. These machines are a novelty designed to clean and calibrate the grain of any plant culture by air flow based on the density of the core-grain.
The main difference between aerodynamic separators and screen / drum cleaners is that they first sort by weight and second, according to the size of the grain volume. This is the main advantage of our separators, because BY WEIGHT distribution to bulk grain we get healthy and energetically strong individuals. These grains have high germination, energy, excessive growth and, consequently, high yield.

Halbzeit Inter Agro spol. s r.o. Als einziger Importeur für die Slowakei, ist die aerodynamische Reiniger – Separatoren für die Reinigung von landwirtschaftlichen Kulturen auf der Grundlage von ISMIA Eigengewicht. Diese Maschinen sind eine Neuigkeit, die entwickelt wurde, um das Korn jeder Pflanzenkultur durch Luftströmung basierend auf der Dichte des Kernkorns zu reinigen und zu kalibrieren.
Der Hauptunterschied zwischen aerodynamischen Separatoren und Sieb- / Trommelreinigern besteht darin, dass sie sich zuerst nach Gewicht und zweitens nach der Größe des Kornvolumens sortieren. Dies ist der Hauptvorteil unserer Separatoren, denn durch GEWICHT Verteilung auf Massenkorn erhalten wir gesunde und energetisch starke Individuen. Diese Körner haben eine hohe Keimfähigkeit, Energie, übermäßiges Wachstum und dadurch hohe Erträge.

#interagro
#cistenie
#kalibracia
#repka
#aerodynamickacisticka
#cisticka
#separator
#Rapskalibrierung
#rape

Viac na:

http://www.interagro.sk/sk/katalog-strojov/product/9

alebo fb:

https://www.facebook.com/www.interagr…

#interagro

Instagrame:

https://www.instagram.com/inter_agro/


Post time: 02-04-2018